Política de privacitat

/Política de privacitat
Política de privacitat 2021-04-26T16:59:49+00:00

El Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques (MAE) de l’Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

Les comunicacions que faci l’usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació “entorn segur”, establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris. Aquest sistema permet criptografiar la informació transmesa entre l’usuari i el Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre. L’usuari pot verificar si es troba en un “entorn segur” comprovant l’existència d’un cadenat tancat que apareixerà a la pantalla junt a la URL.

L’Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, és el responsable de les dades recollides en els formularis del MAE. En el cas que actuï per compte d’algun ens local o altre organisme com a Encarregada del tractament s’indicarà qui n’és el responsable.

La informació detallada sobre el tractament de dades en cada cas s’inclourà al propi formulari (la finalitat del tractament, si les dades es cediran a tercers, el termini de conservació…). Si us plau, llegeixi-la.

Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@diba.cat des d’on el Delegat de Protecció de Dades l’atendrà.

Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Amb caràcter general, les dades facilitades, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la recollida, seran conservades seguint les instruccions de gestió documental i arxiu de l’Institut del Teatre.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament de les seves dades, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu electrònica: https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades o presencialment/per correu a les oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre tot adjuntant còpia del seu document d’identitat.